نمایشگر یک مطلب

                                                  

                                    

                                  

                        مدیرآزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی 

                        دکتر مصطفی فیضی 

                       رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

                       عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه

                   ایمیل : faizi.c@gmail.com

                   تلفن : 34274559(83)98+

                                                                    آدرس صفحه شخصی          

 

 

 

 

کارشناسان 

شعله خضری 

شکوفه برون 

هادی جعفری 

عبدالله ناصری