اعضا

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی : شعله خضری

سوابق تحصیلی :

مدرک

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

عنوان پایان نامه

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

Pune

Comparison of water quality parameters and extent of

water pollution between rivers of Boushehr and Pune

 

 

آشنایی با زبان های خارجی :

نام زبان

مکالمه

نگارش

خواندن ودرک مطلب

انگلیسی

متوسط

مسلط

مسلط

 

 

تخصص دستگاهی :

CHN, Atomic Absorption , HPLC, Gas Chromatography, FT-IR, Polarimeter, Polarograph, Flame, UV-Vis, …..

طرح های تحقیقاتی :

-همکار اصلی طرح ساخت کامپوزیت چوب –پلاستیک از پسماندهای نخل- دانشگاه خلیج فارس وشرکت آپادانا پلاست

-همکار اصلی طرح آنالیز وشناسایی مواد خام پالایشگاه گاز فجر جم – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

-همکاری در طرح نمونه برداری واندازه گیری مواد آلی رودخانه مند بوشهر- دانشگاه خلیج فارس واداره محیط زیست استان بوشهر

 

 

سوابق شغلی :

- سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم دانشگاه خلیج فارس بوشهر

- مدرس دروس تجزیه دانشگاه پیام نور بوشهر

- مسئول آزمایشگاه مرکز مطالعات وتحقیقات دانشگاه خلیج فارس

-کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1و2 وتجزیه دستگاهی دانشگاه خلیج فارس

-کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2 دانشگاه خلیج فارس

-کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1و تجزیه مهندسی دانشکده شیمی دانشگاه رازی

- مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی

شکوفه برون

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه رازی

E-mail: sh_boroun@yahoo.com

Phone: 08338326210

 

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه رازی کرمانشاه در سال 1382.

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال1385.

 

MS Thesis

1) Flow Injection Analysis- Flame Atomic Absorption Spectrometry System for Indirect Determination of Sulphite after On-line Reduction of Solid- Phase Manganese (IV) Oxide Reactors.

2) New Stable Optical Film Sensor Based on Immobilization of Titan Yellow on Cellulose Acetate Membrane For Mg (II) Determination, Dec. 2006, Sistan&Baluchestan, Iran.

مقالات:

  1. A novel optical membrane with extended detection range of pH, Meissam NOROOZIFAR, Mozhgan KHORASANI MOTLAGH, Safeyeh BAHMANZADEH, Shokoofah BOROON, Turk J Chem, 34 (2010), 1 – 12.

 

  1. Manganese(IV)Oxide Solid-Phase Reagent for Indirect Determination of Sulfite using Flow Injection Analysis-Flame Atomic Absorption Spectrometry System, Meissam NOROOZIFAR, Mozhgan KHORASANI MOTLAGH, Shokoofah BOROON, Safeyeh BAHMANZADEH, Analytical Chemistry Division Department of Chemistry College of Sciences Shiraz University, Shiraz, Iran , February 27-March1,2007.

 

  1. Titan Yellow Immobilized on the Triacetylcellulose Membrane as an Optical Magnesium Sensor, Meissam NOROOZIFAR, Mozhgan KHORASANI MOTLAGH, Shokoofah BOROON, Safeyeh BAHMANZADEH, Analytical Chemistry Division Department of Chemistry College of Sciences Shiraz University, Shiraz, Iran, February 27-March1, 2007.

 

  1. A PH Optode with a Linear Response over a Broad Range Using Mixed Reagents, Meissam NOROOZIFAR, Mozhgan KHORASANI MOTLAGH, Safeyeh BAHMANZADEH, Shokoofah BOROON, Analytical Chemistry Division Department of Chemistry College of Sciences Shiraz University, Shiraz, Iran , February 27-March1,2007.

 

  1. Determination of Minerals and Three Toxic Elements in Cow's Milk, Shokoufeh Boroun and Mohammad Mehdi Moeini, Faculty of Agriculture Research Laboratory, University of Razi, Kermanshah, Iran [SB], Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, University of Razi, Kermanshah, Iran [MMM], Journal of Advances in Food Science &Technology,Vol.: ,1 lssue.:1.

 

  1. The levels of macroelements in raw cow's milk in Kermanshah province, sh.boroun and M.M. Moeini, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran, The Second International Conference of Agriculture and Natural Resource, December 25-26, 2013.

 

  1. Cd removal from aqueous solution using agricultural wastes, MasumehFarasati, Samira Haghighi, Shokoufeh Boroun, Taylor & Francis, 2015(1-11).

 

  1. سطوح عناصر معدنی کم نیاز آهن، روی، مس و منگنز موجود در شیر خام گاوداریهای کرمانشاه، شکوفه برون و محمد مهدی معینی، کارشناسی ارشد آزمایشگاه مرجع و دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، چهارمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران، سالن همایش های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 28-27 آذرماه 1392.

 

  1. بررسی کارایی حذف نیترات توسط جاذبهای گیاهی نی، پوشال، توت، انجیر و گردو؛ معصومه فراستی، سهیلا فرزی، شکوفه برون؛ کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه کشاورزی، کوهدشت، .ایران، 16 اردیبهشت 1394.

 

  1. بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو و تصفیه خانه کرمانشاه و تعیین کاربری های مجاز آن ها با توجه به استاندارهای ملی و جهانی؛هوشنگ قمرنیا، حسین میرزایی، شکوفه برون؛ هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، ایران.

تدریس:

شیمی عمومی 1 و 2- پیام نور کرمانشاه و اسلام آباد غرب از سال 1386 تا 1394

تجزیه مقادیر کم- پیام نور اسلام آباد غرب

شیمی تجزیه 1- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی از سال 1387 تا 1394

شیمی عمومی 1- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی از سال 1387 تا 1394

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی از سال 1387 تا 1394

آزمایشگاه شیمی تجزیه- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی از سال 1387 تا 1394

آزمایشگاه شیمی آلی- دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی از سال 1387 تا 1394

نوشتن دستور کار:

آزمایشگاه شیمی تجزیه برای دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

آزمایشگاه شیمی عمومی برای دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

آزمایشگاه شیمی آلی برای دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

زمینه های پژوهشی:

اسپکتروسکوپی

جداسازی

الکتروشیمی

مهارت های تخصصی:

 دستگاه پلاسمای جفت شده القایی ( ICP)

 دستگاه جذب اتمی (AAS)

 دستگاه اسپکتروفوتومتر (UV-Vis)

 دستگاه کجلدال

 دستگاه سوکسله

 دستگاه IR

 دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

 دستگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)

 دستگاه فایبرتک

 انواع روش های آماده سازی و هضم نمونه ها

گواهینامه های پایان دوره:

UV-Vis در مرکز آمورشهای تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، 15 آبان 1390، ایران.

IR در مرکز آمورشهای تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، 15 آبان 1390، ایران.

GC در مرکز آمورشهای تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، 15 آبان 1390، ایران.

HPLC در مرکز آمورشهای تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، 15 آبان 1390، ایران.

Real time در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، 14 اردیبهشت 1391.

HPLC در جهاد دانشگاهی دانشگاه رازی، 3 اردیبهشت 1392.

ICP در دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی، 5-4 دی ماه 1392، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

AAS در دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی، 5-4 دی ماه 1392، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

 

دوره آموزشی نرم افزار جامع شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)، 12 اسفند 1391، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

تقدیرنامه ها:

هفته پژوهش، دی ماه 1389، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، ایران.

دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی 5-4 دی ماه 1392، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی ایران.

طرح ها:

عنوان طرح

مجری طرح

همکار طرح

تاریخ اتمام

نحوه ارایه نتایج

مقادیر مواد معدنی کم و پرمصرف در شیر خام گاوداری های صنعتی و سنتی استان کرمانشاه

محمد مهدی معینی-دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

شکوفه برون

1393

2 مقاله داخلی و یک مقاله خارجی