نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روش پرداخت

روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاهی

 

کلیه هزینه های آنالیز، حلال و آماده سازی طبق تعرفه های اعلامی  به

شماره حساب: 4001073303020547

شناسه واریز: 380073356118000000000000000003

 IR 820100004001073303020547شماره شبا:

بنام حساب درآمد اختصاصی دانشگاه رازی- معاونت پژوهشی( نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) واریز گردد.

توجه: پرداخت نقدی در آزمایشگاه مرکزی امکان پذیر نمی باشد.