مدیر مسئول

  نام و نام خانوادگی / سمت رشته تحصیلی / گرایش پست الکترونیکی / تلفن صفحه شخصی
Person دکتر مصطفی فیضی
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی