معرفی

اساس نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

آزمایشگاه مرکزی بعنوان نیروی محرکه بخش پژوهش و تحقیقات در دانشگاه رازی در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در هزینه ها، امکان بهره برداری از داده ها در آینده، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تبدیل این آزمایشگاه به کانون تفکر تعامل و نوآوری در عرصه پژوهش و فناوری به گونه ای که بستر و شبکه مناسبی برای توسعه علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و سایر علوم که قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی علوم پژوهشی و تحقیقاتی را دارا باشند فراهم گردد و این آزمایشگاه به عنوان یک پیشگام منطقه ای و کشوری در این عرصه شناخته شود. با توجه به اهمیت موضوع، دانشگاه اقدام به تأسیس «آزمایشگاه مرکزی» که از این پس بنام «آزمایشگاه مرکزی» در این اساسنامه از آن نام برده می‌شود، زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری می‌نماید.

 

فصل اول-کلیات

ماده 1- باستناد بند "ک" از ماده 7 قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل و بر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 2- هدف از ایجاد آزمایشگاه به تبعیت از برنامه‌های دانشگاه عبارتند از: 1- ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه‌های مربوطه به دانشکده‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه، 2- ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 3- برای نیل به این اهداف، فعالیت‌های زیر برابر موازین قانون انجام می‌شود:

الف) خرید دستگاه‌ها و تجهیزات با تکنولوژی بالا و سایر تجهیزات مورد نیاز

ب) استفاده و بهره‌برداری کامل از تجهیزات براساس برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت تدوین شده توسط شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه

ج) اقدامات پشتیبانی لازم برای دستیابی به هدف‌های آزمایشگاه به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه

ماده 4- مدت فعالیت آزمایشگاه نامحدود و مرکز آن در کرمانشاه و واحدهای تابعه دانشگاه رازی خواهد بود.

تبصره 1: در صورت صلاحدید و فراهم شدن شرایط مناسب، واگذاری بخشی از سهام آزمایشگاه (تا سقف49%) از طریق‌افزایش سرمایه با آورده شخصیت‌های‌حقیقی‌وحقوقی قابل بررسی است.

ماده 5- آزمایشگاه دارای شخصیت حقوقی است و بر وفق مقررات شرکت‌های دولتی وابسته به دانشگاه اداره می‌شود. سهام آزمایشگاه صد در صد در مالکیت دانشگاه رازی است.

ماده 6- سرمایه آزمایشگاه عبارت است از:

مجموع آورده‌های نقدی، اموال غیرمنقول و منقول فعلی دانشگاه اعم از محل، دستگاه‌ها و سایر تجهیزات که در پردیس های باغ ابریشم و کشاورزی موجود می باشد.

تبصره 1: افزایش سرمایه آزمایشگاه در قالب اعتبارات دانشگاه به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه انجام می‌شود.

فصل دوم- ارکان آزمایشگاه و وظایف آنها

ماده 7- آزمایشگاه دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف) هیأت رئیسه دانشگاه ب) شورای سیاست‌گذاری ج) رییس آزمایشگاه مرکزی

الف- وظایف هیأت رئیسه به شرح زیر است:

ماده 8- هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) انتصاب اعضای شورای سیاست‌گذاری

ب) تصویب برنامه‌های پیشنهادی شورای سیاست‌گذاری برای عملکرد سال بعد و تعیین خط مشی لازم

ج) تصویب و یا اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی، معاملات و سایر ضوابط داخلی بنا به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری

د) افزایش یا کاهش سرمایه آزمایشگاه مرکزی

ه) تصویب بودجه سالانه یا اصلاح بودجه و که از طرف شورای سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌شود.

و) تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان براساس گزارش شورای سیاست‌گذاری و تأیید بازرس حساب

ز) تعیین حق مدیریت رییس آزمایشگاه مرکزی و حق حضور در جلسات برای اعضای شورای سیاست‌گذاری

ب - شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه

ماده 9- شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

-معاون پژوهشی دانشگاه (رئیس شورا)

-رییس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا)

-نمایندگان دانشکده‌ها ، مراکز پژوهشی ذینفع یا افراد صاحب نظر

-مدیر کل کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه

-مدیر کل پژوهشی

-رییس کمیته HSE دانشگاه

تبصره 1: تعیین دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی ذینفع برحسب نیاز به عهده معاونت پژوهشی می‌باشد.

ماده10-اعضای شورای‌سیاست‌گذاری برای مدت دوسال منصوب‌می‌شوند و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع‌است.

تبصره 1: جلسات شورای سیاست‌گذاری با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده 11- رییس آزمایشگاه مرکزی موظف است حداقل دو ماه یک‌بار شورای سیاست‌گذاری را برای تشکیل جلسه و رسیدگی به امور آزمایشگاه دعوت نماید.

تبصره 1: تصمیمات شورای سیاست‌گذاری در هر جلسه باید در دفتر صورت جلسات شورا ثبت و به امضای حاضرین در جلسه برسد. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر است.

ماده 12- وظایف شورای سیاست‌گذاری به شرح زیر است:

الف) پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای اهداف کلان پژوهشی دانشگاه

ب) تهیه طرح قراردادهای مالی و معاملاتی آزمایشگاه و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به منظور پیشنهاد به هیأت رئیسه

ج) تهیه برنامه و تعیین بودجه آزمایشگاه و پیشنهاد آنها به هیأت رئیسه

د) تهیه گزارش سالانه آزمایشگاه برای هیأت رئیسه

ه) پیشنهاد تحصیل اعتبار یا وام به رئیس دانشگاه در راستای توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه

و) اظهارنظر در مورد کلیه مسائل مربوط به وظایف آزمایشگاه که از طرف مدیر آزمایشگاه یا هر یک از اعضا پیشنهاد می‌شود.

ز) پیشنهاد مشارکت دادن اعضای حقیقی و حقوقی به هیأت رئیسه

ح) پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آزمایشگاه

ط) تعیین تعرفه های خدمات آزمایشگاهی که از طرف رییس آزمایشگاه یشنهاد شده است

ی) نظارت بر ایمنی آزمایشگاه مطابق با استاندارهای ملی و بین المللی و ارایه راهکار

ج- رییس آزمایشگاه مرکزی

ماده 13- رییس آزمایشگاه مسؤول اداره و حسن جریان امور آزمایشگاه می‌باشد و وظایف و اختیارات او به شرح زیر است:

الف) اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی آزمایشگاه طبق مقررات این آیین‌نامه و سایر مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه

ب) پیشنهاد به کارگیری و تعدیل کارکنان و تعیین شغل و مزایای مربوطه در حدودو بودجه مصوب و مقررات

ج) امضای اسناد و افتتاح حساب در بانک‌های مجاز و معرفی امضاء‌های مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه در حدود بودجه مصوب و مقررات

د) تنظیم گزارش‌های وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به شورای سیاست‌گذاری

ه) تشکیل کمیته خرید تجهیزات

و) تشکیل واحد تعمیر و نگهداری تجهیزات

ز) برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مرتبط

ح) ارتباط موثر با بخش صنعت در راستای ارایه خدمات و درآمد زایی

تبصره 1: رییس آزمایشگاه می‌تواند به مسؤولیت خود و یا تصویب شورای سیاست‌گذاری قسمتی از اختیارات خود را با رعایت مقررات به هر یک از کارکنان واجد شرایط مرکز تفویض نماید.

فصل سوم- امور مالی

الف) سال مالی آزمایشگاه مرکزی از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود.

ب) مسؤولیت امور مالی آزمایشگاه به عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است.

ج) درآمدهای آزمایشگاه از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهای دانشگاه و اشخاص حقوقی و حقیقی، به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، صرف هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری مرکز خواهد شد.

د) رسیدگی به حساب‌های سالانه آزمایشگاه به وسیله بازرس حساب که از طرف هیأت رئیسه دانشگاه انتخاب می‌شود صورت می‌گیرد.

فصل چهارم-ارایه خدمات

الف) فعالیتهای مربوط به هر دستگاه بایستی در دفتر جداگانه ای ثبت گردد.

ب) ارایه خدمات به مشتریان مطابق با روال زیر انجام می گیرد

1-ثبت در خواست مشتری به صورت آنلاین یا حضوری و با تایید رییس آزمایشگاه

2-تعیین هزینه ها بر اساس تعرفه های مصوب

3- واریز هزینه ها از طرف مشتری به حساب آزمایشگاه مرکزی و ارایه فیش به آزمایشگاه

4- اجرای درخواست در موعد مقرر و ارسال نتایج یا تحویل آنها به مشتری در کوتاه ترین زمان ممکن

 

این اساسنامه مشتمل بر 14 ماده و 6 تبصره در جلسه مورخ 00000 هیأت رئیسه دانشگاه تصویب شد.