نمایشگر یک مطلب

 

ارتباط با ما

آدرس

الف) آزمایشگاه مرکزی:  باغ ابریشم-دانشگاه رازی

ب) شعبه دوم آزمایشگاه مرکزی:  بزرگراه امام خمینی (ره )-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کدپستی:67346-67149

ایمیل: razi.centrallab@yahoo.com

تماس با آزمایشگاه:

الف) آزمایشگاه مرکزی : 08334274514

ب)شعبه دوم آزمایشگاه مرکزی : 08338326210

نمابر:info@razi.ac.ir